1112

Culmea unionismului: Anti-unionistul Dodon a luat la București mai multe voturi decât pro-unionistul Ghimpu

ghimpu, unionisti
La sec­ția de vot de la Amba­sa­da R. Mol­do­va la Bucu­rești cei mai mul­ți votan­ți (2150 de cetă­țe­ni) au mers pe mâna Maiei San­du, lide­ra Par­ti­du­lui Acțiu­ne și Soli­da­ri­ta­te (PAS), care s-a impus deta­șat. Pe locul doi s-a cla­sat însă, sur­pri­ză, Igor Dodon, pre­șe­din­te­le PSRM și cel care a câști­gat ale­ge­ri­le în pri­mul tur de scru­tin, cu 48% din votu­ri. Dodon, un anti-unionist decla­rat l-a învins la Bucu­rești chiar pe Mihai Ghim­pu, pre­șe­din­te­le PL, un poli­ti­ci­an pro-român și un pro­mo­tor al Uni­rii din­tre R. Mol­do­va și Româ­nia. Dodon a fost votat de 53 de per­soa­ne în timp ce Ghim­pu de 51. 

În aceas­tă sec­ție de vota­re, alte 46 de per­soa­ne și-au dat votul pen­tru Iurie Lean­că, lide­rul PPEM.

Și în Timi­șoa­ra, alt oraș din Româ­nia, Igor Dodon a obți­nut 15 votu­ri în timp ce Mihai Ghim­pu  – 13.

Igor Dodon, pre­șe­din­te­le PSRM și Maia San­du, pre­șe­din­ta PAS, se vor lup­ta pes­te două săp­tămâ­ni pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va, în turul II. Cei doi au obți­nut cele mai mul­te votu­ri în urma scru­ti­nu­lui de dumi­ni­că, 30 octom­brie. San­du și Dodon au mono­po­li­zat prac­tic ale­ge­ri­le pre­zi­den­ți­a­le, obținând împre­u­nă 87% din votu­ri­le cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va cu drept de fapt, sau, mai exact, 1,2 mili­oa­ne de votu­ri din cele 1,43 de mili­oa­ne care au fost expri­ma­te.

Igor Dodon a obți­nut puțin sub 49% din votu­ri­le cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va (apro­xi­ma­tiv 700 de mii de votu­ri) în timp ce Maia San­du a obți­nut 38% (aproa­pe 550 de mii de votu­ri). Turul II de scru­tin va avea loc dumi­ni­că, 13 noiem­brie 2016. Dife­ren­ța din­tre cei doi can­di­dați este de apro­xi­ma­tiv 10%, res­pec­tiv, 150 de mii de votu­ri.

zdg.md

0