1103

Cum explică Plahotniuc retragerea lui Lupu din cursa electorală

explicatie, lupu
Oli­gar­hul și prim-vicepreședintele PDM, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, a decla­rat, într-un bri­e­fing de presă, că deci­zia de retra­gere a lui Marian Lupu din cursa elec­to­rală pen­tru foto­liul de pre­șe­dinte al țării este una cal­cu­lată a PDM-ului, are drept scop depo­la­ri­za­rea de pe scena poli­tică și va con­tri­bui ca un can­di­dat al opo­zi­ției pro-europene să câștige func­ția de pre­șe­dinte.

„PDM a ară­tat că pro­cen­tele modeste pe care ni le atri­bu­iau la înce­pu­tul cam­pa­niei elec­to­rale unele son­daje, nu cores­pund ade­vă­ru­lui. De fapt, son­da­jele din ulti­mele luni au ară­tat că PDM este cel mai repre­zen­ta­tiv și influ­ent par­tid pe seg­men­tul de centru-dreapta. Deci­zia de astăzi poate pare șocantă pen­tru unii, pen­tru noi însă, pen­tru PDM este una cal­cu­lată, este o deci­zie logică și ea rezultă, în pri­mul rând, din inte­re­sul major al țării. Tot­o­dată deci­zia reiese din pola­ri­za­rea la acest moment exce­sivă de pe scena poli­tică. Prin această deci­zie noi ne dorim să con­so­li­dăm vec­to­rul euro­pean al țării și desi­gur să facem ire­ver­si­bilă moder­ni­za­rea țării. Dacă este să gân­dim ego­ist poli­tic ar tre­bui ca Marian Lupu să rămână în cursă pen­tru că are șanse reale să intre întu­rul doi și prin asta PDM să mar­cheze o vic­to­rie poli­tică, dar posi­bil doar vic­to­rie poli­tică de moment. Tot­o­dată, dacă cife­rele și con­junc­tura actu­ală arată că există un alt can­di­dat care poate are șanse mai sigure să atingă acest obiec­tiv, noi, ca par­tid, și astăzi demon­străm că sun­tem în stare să luăm deci­zii deloc ușoare, res­pon­sa­bile și impor­tante pen­tru țară. Această deci­zie este rezul­ta­tul mul­ti­ple­lor con­sul­tări cu oame­nii în teri­to­riu, cu cole­gii noș­tri de par­tid, cu par­te­ne­rii noș­tri interni și, desi­gur, cu par­te­ne­rii externi. Și încă ceva, fap­tul că PDM con­tri­buie, ca un can­di­dat al opo­zi­ției pro-europene să câștige func­ția de pre­șe­dinte, noi sun­tem siguri că va con­so­lida echi­li­brul de pe scena poli­tică a țării. Desi­gur, această acțiune pen­tru noi, pen­tru Mol­dova este un exer­ci­țiu nou, demo­cra­tic.” , a decla­rat Pla­ho­t­niuc.

zdg.md

0