10501

Candidatul Igor Dodon: Casă de lux, credit preferenţial şi intermediari de milioane

afaceri, case
Igor Dodon, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor la foto­liul de şef al sta­tu­lui, achită mai mult de jumă­tate din veni­tu­rile lunare ale fami­liei pen­tru ram­bu­r­sa­rea unui cre­dit de 1,47 de mili­oane de lei, con­trac­tat în 2013 de la Vic­to­ri­a­bank, cu aju­to­rul căruia şi-a ofi­ci­a­li­zat achi­zi­ţio­na­rea unei case de lux în sect. Buiu­cani al capi­ta­lei. Deşi nici el, nici soţia sa, nu deţin firme, numele can­di­da­tu­lui Dodon este impli­cat, dis­cret, prin dive­rşi inter­me­di­ari, inclu­siv rude apro­pi­ate, în afa­ceri de mili­oane. Cum­nata sa, de exem­plu, admi­nis­trează un SRL care a câş­ti­gat în ulti­mii ani nu mai puţin de 50 de lici­ta­ţii publice în sumă de peste 1,5 mili­oane de lei, în timp ce cume­tri, pri­e­teni şi colegi de par­tid, apa­rent săraci, deţin firme care dezvoltă afa­ceri pros­pere.

dodon, caseIgor Dodon, lide­rul Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor din R. Mol­dova (PSRM), can­di­da­tul cu numă­rul 8 în bule­ti­nul de vot pen­tru ale­ge­rile pre­zi­denţi­ale din 30 octom­brie, coche­tează cu fun­cţi­ile publice de aproape 20 de ani. Punc­tul cul­mi­nant îl con­sti­tuie anii 2005 — 2006, când fusese numit vice­mi­nis­tru, după care, la scurt timp, minis­tru al Eco­no­miei în Guver­nul Tar­lev, fun­cţie pe care şi-a păstrat-o în Guver­nul Gre­cea­nîi, până în 2009, când comu­ni­ş­tii ple­cau de la guver­nare. De atunci, Igor Dodon este depu­tat în Par­la­ment. În 2009 – 2011 era mem­bru al fra­cţiu­nii PCRM, iar la ale­ge­rile locale din vara anu­lui 2011, Dodon a can­di­dat la fun­cţia de pri­mar de Chi­şi­nău din par­tea PCRM, fiind învins, la limită, de libe­ra­lul Dorin Chir­toacă. La scurt timp, în noiem­brie 2011, după neînţe­le­geri cu con­du­ce­rea par­ti­du­lui, aderă la PSRM, al cărui preşe­dinte devine în decem­brie 2011. După ce, în mar­tie 2012, împre­ună cu alţi colegi care pără­si­seră PCRM, l-a votat pe Nico­lae Timofti în fun­cţia de şef de stat, în noiem­brie 2014, PSRM con­dus de Dodon a reu­şit să acu­mu­leze cele mai multe voturi în scru­ti­nul par­la­men­tar, deve­nind par­ti­dul cu cei mai mulţi depu­taţi în Par­la­ment – 25.

Începutul: Apartament cu două odăi

În apri­lie 2009, Igor Dodon, fiind minis­tru al Eco­no­miei de aproape 3 ani şi prim-vicepremier în Guver­nul Gre­cea­nîi, declara un sala­riu mediu lunar pen­tru 2007 — 2008 de 10,5 mii de lei (252 de mii în doi ani), iar alţi 82 de mii din cali­ta­tea de mem­bru al Con­si­li­u­lui de direc­tori al Mol­d­te­le­com. Ofi­ci­a­lul can­dida atunci la fun­cţia de depu­tat pe lis­tele PCRM şi locuia într-un apar­ta­ment modest, cu două odăi, de 50 m.p., de pe str. Calea Orhe­iu­lui. El mai indica două auto­mo­bile, o Mazda 6, din 2003, şi un Nis­san Micra din 2006.

Para­do­xal, can­di­da­tul la fun­cţia de preşe­dinte cotat în son­da­jele de opi­nie drept prin­ci­pa­lul favo­rit la vic­to­rie a trăit modest în peri­oada în care a fost la guver­nare. Afla­rea în opo­zi­ţie, dar mai ales deta­şa­rea de PCRM şi resus­ci­ta­rea PSRM, i-au adus lui Dodon nu doar noto­ri­e­tate şi voturi, dar şi o avere de mili­oane, deşi acesta tră­ieşte, împre­ună cu soţia şi cei 3 copii, doar din sala­riu.
afaceri, case
Minciuna lui Dodon din 2011

În mai 2011, ZdG scria că Igor Dodon, care can­dida atunci la fun­cţia de pri­mar al Chi­şi­nă­u­lui, era văzut de veci­nii de pe str. A. Xeno­pol din sect. Buiu­cani, aproape zil­nic, intrând în cur­tea unei case cu 3 nive­luri, care era aproape gata pen­tru a fi dată în exploa­tare. Atunci, deşi oame­nii ne anu­nţau că imo­bi­lul a fost con­struit de Com­pa­nia „Recon­sci­vil” spe­cial pen­tru fami­lia Dodon, poli­ti­cia­nul nega că ar locui sau că ar intenţiona să treacă în acea casă. Igor Dodon ne zicea atunci că închi­ri­ază un apar­ta­ment în cen­trul Chi­şi­nă­u­lui, în locu­inţa sa de pe Calea Orhe­iu­lui locu­ind „nişte fini” de-ai săi. Depu­ta­tul afirma că a „scos apar­ta­men­tul la vân­zare”, după care urma să vadă cum îşi va îmbu­nă­tăţi con­di­ţi­ile de trai. Des­pre casa de la Buiu­cani, Dodon refuza să dis­cute, dar nega că i-ar apa­rţine. „Nu comen­tez bâr­fele şi zvo­nu­rile… Vă refe­riţi la casa de la Buiu­cani? Acolo, în veci­nă­tate, în blo­cu­rile cu multe etaje, locu­ieşte fra­tele şi năna­şul meu. Poate acolo, când vin în vizită la ei, m-au văzut veci­nii?”, ne întreba Dodon.

Peste doi ani, însă, acesta şi-a ofi­ci­a­li­zat achi­zi­ţia, înregistrând-o la Cadas­tru, deşi ante­rior spu­nea că nu are nicio legă­tură cu acea casă. Tranza­cţia a avut loc, ofi­cial, pe 29 iulie 2013, zi în care Dodona luat un cre­dit de 1,477 mili­oane de lei de la Vic­to­ri­a­bank, cu o rată a dobân­zii de doar 8%, sub media de piaţă, care era în jur de 12%. În schim­bul aces­tei sume, între fami­lia Dodon şi Vic­to­ri­a­bank a fost sem­nat un con­tract de ipo­tecă, care are în cali­tate de obiect casa de mili­oane. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor ofi­ci­ale, tere­nul pe care este con­struit imo­bi­lul se întinde pe o supra­faţă de 590 m.p., iar casa, pe 162,1 m.p.. Expe­rţii imo­bi­li­ari afirmă că un ase­me­nea bun valo­rează pe piaţă circa 5 mili­oane de lei, în fun­cţie de mate­ri­a­lele folo­site.

Dodon: „Am procurat casa de la o rudă”

Igor Dodon, însă, declară că a plătit pen­tru casă doar 2,3 mili­oane de lei. Pe lângă banii obţi­nuţi de la Vic­to­ri­a­bank, poli­ti­ca­nul a indi­cat îndecla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2013 că a vân­dut apar­ta­men­tul din str. Calea Orhe­iu­lui cu 735 mii de lei. Cel care l-a cum­pă­rat a fost Cor­ne­liu Fur­culiţă, cole­gul său de par­tid şi per­soana res­pon­sa­bilă de evi­denţa con­ta­bilă. Acesta a plătit pen­tru apar­ta­men­tul de 50,7 m.p. (nu 56, cum scrie Dodon în decla­ra­ţii) 45 mii de euro, con­form cur­su­lui leu/euro din 3 iulie 2013, ziua în care a fost sem­nat con­trac­tul de vânzare-cumpărare. La rân­dul său, pen­tru casa în trei nive­luri Dodon a achi­tat doar 140 mii de euro, con­form ace­lu­iaşi curs, în jumă­tate faţă de preţul de piaţă al unei ase­me­nea case.

„Am pro­cu­rat casa de la o rudă care a inves­tit în această con­stru­cţie, iar, ulte­rior, a rămas în Ita­lia… Eu am vân­dut apar­ta­men­tul cu două odăi şi am luat un cre­dit. Am luat casa cu tot cu teren, con­tra unei sume de 2,3 mili­oane de lei. Ime­diat, am anu­nţat Comi­sia Naţio­nală de Inte­gri­tate. Mi se pare că am pro­ce­dat corect, nu am ascuns nimic, cum fac alţi dem­ni­tari. Dacă doriţi, pot să vă orga­ni­zez o excur­sie… Deo­cam­dată, nu vă pot primi în casă, dar în jurul casei – nu am ce ascunde… Veniţi, ca să nu vă căţă­raţi pe gar­duri, cum faceţi în alte cazuri, cu casele unor dem­ni­tari”, zicea Dodon, în 2013.

Oficial, în 2015, familia Dodon a trăit cu 8 mii de lei pe lună

În ulti­mele luni a reve­nit în actu­a­li­tate subiec­tul casei de mili­oane şi a cre­di­tu­lui pe care Dodon l-a luat, în iulie 2013, de la Vic­to­ri­a­bank. Asta după ce soci­a­lis­tul s-a încur­cat în decla­ra­ţii pe la emi­siu­nile tv la care a fost invi­tat. La Pro TV, de exem­plu, acesta declara că „8% era rata de atunci a dobân­zii la bănci” (în rea­li­tate rata era de cel puţin 12%), în schimb, la Rea­li­ta­tea TV, Dodon spu­nea că a luat cre­di­tul cu o dobândă de doar 8% „dato­rită rela­ţi­i­lor per­so­nale cu con­du­ce­rea băn­cii. Mi-au spus atunci că maxi­mum sau mini­mum ce pot să-mi ofere …, dato­rită rela­ţi­i­lor bune, cu un gaj care este ok, un aşa pro­cent. Am sem­nat acor­dul la o aşa rată. De asta am şi mers la acea bancă, să fie clar”, zicea Dodon, insis­tând că după ce rata de bază a fost modi­fi­cată de Banca Naţio­nală a Mol­do­vei, pen­tru el, aceasta a rămas la 8%. „Vi se pare corect? Pen­tru mine e corect, plă­tesc mai puţin… Nu mă inte­re­sează ce se întâm­plă cu alţii”, declara Dodon.

Deşi în cadrul ace­lo­raşi emi­siuni Dodon pre­ciza că tre­buie să ram­bu­r­seze cre­di­tul până în 2024, în ultima sa decla­ra­ţie cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, cea pen­tru 2015, can­di­da­tul scrie că urmează să întoarcă, de fapt, banii până în iulie 2028, cre­di­tul fiind obţi­nut pen­tru o peri­oadă de 15 ani. Un cal­cul sim­plu, cu aju­to­rul unui cal­cu­la­tor online al rate­lor ban­care, arată că, în aceste con­di­ţii, can­di­da­tul la fun­cţia de preşe­dinte urmează să ram­bu­r­seze cel puţin 2,5 mili­oane de lei, cu peste un milion de lei mai mult decât a luat. Cifra, însă, poate fi şi mai mare, dacă ar fi cal­cu­late şi even­tu­a­lele taxe adi­ţio­nale achi­tă­rii cre­di­tu­lui. Totuşi, chiar şi în aceste con­di­ţii pre­fe­renţi­ale, Dodon achită lunar, cel puţin ofi­cial, nu mai puţin de 15,8 mii de lei (!), mai mult de jumă­tate din veni­tu­rile fami­liei. În 2014, de exem­plu, fami­lia Dodon raporta un venit lunar, din sala­rii, indem­ni­za­ţii şi vân­za­rea unui auto­mo­bil, de 384,5 mii de lei, echi­va­len­tul a 32 mii de lei lunar. Aproape 90 de mii însă Dodon i-a donat par­ti­du­lui în cam­pa­nia elec­to­rală din noiem­brie 2014, ast­fel că a rămas cu aproape 300 de mii, ast­fel că veni­tul lunar al fami­liei a ajuns la 25 de mii de lei. Mai mult de jumă­tate din acești bani (15,8 mii) au fost îndrep­taţi spre achi­ta­rea cre­di­tu­lui. În 2015, fami­lia Dodon a trăit cu o sumă mult mai mică, având veni­turi decla­rate de aproape 310 mii de lei, adică 25,7 mii de lei lunar. Anul tre­cut, Dodon a donat 25 de mii de lei PSRM-ului în cam­pa­nia elec­to­rală, ast­fel că a rămas cu doar 285 de mi de lei pe an, sau 23,7 mii de lei pe lună. Cum 15,8 mii de lei au mers, lunar, la bancă, în aceste con­di­ţii, Igor şi Galina Dodon, care este însăr­ci­nată, împre­ună cu cei trei copii ai cuplu­lui, au rezis­tat cu doar 8 mii de lei pe lună (!).

Igor Dodon a evi­tat să dis­cute cu noi pen­tru a ne spune cum reu­șește să se des­curce în con­di­ți­ile în care mai mult de jumă­tate din veni­tu­rile sale lunare le oferă celor de la Vic­to­ri­a­bank, dar și des­pre alte aspecte ale ave­rii sale. „Eu sunt la Cahul, la între­ve­dere acum”. „Vă sunăm mai târziu?”,l-am între­bat. „Este ser­vi­ciul meu de presă, luați legă­tura dacă vă deran­jează ceva”, ne-a repli­cat can­di­da­tul la func­ția de pre­șe­dinte.

Fratele candidatului, asistent de deputat

Igor Dodon, 41 de ani, ori­gi­nar din Sadova, Călă­rași, s-a năs­cut într-o fami­lie sim­plă. Tatăl său, Nico­lae, dece­dat între timp, a fost secre­tar PCRM în sat, iar mama sa, Galina, pro­fe­soară de română. Igor Dodon are un frate mai mic, Ale­xan­dru, şi el mem­bru al PSRM. Nici mem­brii fami­liei, nici Igor Dodon nu deţin, direct, firme, deşi cel puţin cei doi copii ai fami­liei au averi impre­sio­nante.

Ale­xan­dru Dodon, fra­tele can­di­da­tu­lui, este, din 13 febru­a­rie 2015, asis­ten­tul depu­ta­tu­lui soci­a­list Radu Mudreac. El rapor­tează, în decla­ra­ţia sa cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2015, un venit de 65 de mii de lei (5500 lunar) din această acti­vi­tate. Tot­o­dată, anul tre­cut, Ale­xan­dru Dodon a avut veni­turi de la Pri­mă­ria Călă­raşi (450 lei) şi Con­si­liul Raio­nal Călă­raşi (2400 lei), dar şi de la firma „Che­mix Grupp” SRL (6874 lei). Ale­xan­dru Dodon este fost direc­tor adjunct al Agenţiei Sanitar-Veterinare, numit în această fun­cţie în peri­oada şefiei fra­te­lui său la Minis­te­rul Eco­no­miei. În 2009, Vio­rel Che­traru, direc­to­rul CNA, declara că cei doi fraţi ar fi fost impli­caţi în scheme de mono­po­li­zare a pieţei căr­nii, acu­za­ţii care au fost res­pinse. „Agenţia acordă doar un sin­gur cer­ti­fi­cat, şi nu are cum să fie impli­cată în mono­po­li­za­rea pieţei căr­nii. Fun­cţia pe care o am este dato­rită mie, şi nici­de­cum dato­rită fra­te­lui meu”, zicea Ale­xan­dru Dodon, soli­ci­tat de ZdG.

La ale­ge­rile locale din 2015, Ale­xan­dru Dodon a aspi­rat la fun­cţia de pri­mar de Călă­raşi, fiind îna­in­tat de par­ti­dul con­dus de fra­tele său, însă a acu­mu­lat doar 13,7% din voturi, insu­fi­ciente pen­tru a ajunge în turul II. Ale­xan­dru Dodon a deve­nit, însă, con­si­lier raio­nal în Călă­raşi.

Con­form decla­ra­ţiei sale de avere, fami­lia lui Ale­xan­dru Dodon deţine două maşini, o Toyota Ava­lon din 2007, cum­pă­rată în 2013, şi un Hyun­dai Santa Fe, fabri­cată în 2014 şi cum­pă­rată în 2015 cu 240 mii de lei. Ale­xan­dru, împre­ună cu soţia Eca­te­rina şi cei doi copii, locu­iesc într-un apar­ta­ment cu o supra­faţă de 202 m.p. (!) din str. Oni­si­for Ghibu, într-un bloc care se află la câţiva metri de casa lui Igor Dodon. Fami­lia Dodon a inves­tit în locu­inţă înce­pând cu 2006, blo­cul fiind fini­sat în 2009. Acesta a fost con­struit tot de „Recon­sci­vil”, cea care a ridi­cat şi casa în care locu­ieşte lide­rul PSRM.

Firma administrată de cumnata lui Dodon, contracte de 1,5 milioane cu statul

dodon, case
Eca­te­rina Dodon, soţia fra­te­lui can­di­da­tu­lui, res­pec­tiv, cum­nata lui Igor Dodon, este fon­da­toa­rea unei între­prin­deri indi­vi­du­ale care-i poartă numele, înre­gis­trată la Călă­raşi. Aceasta este însă şi admi­nis­tra­toare la „Che­mix Grupp” SRL, firmă de la care Ale­xan­dru Dodon a rapor­tat veni­turi de câteva mii de lei în 2015. Eca­te­rina, con­form decla­ra­ţiei de avere a soţu­lui, a avut în 2015 un sala­riu de 45 mii de lei de la acest SRL, fon­dat de Mar­cela Luca (33,3%) şi Dinari Cojo­caru (66,6%). Cojo­caru, 33 de ani, a par­ti­ci­pat la mai multe acţiuni publice ale PSRM. La sediul fir­mei, repre­zen­tanţii com­pa­niei nu au putut să ne ajute cu datele de con­tact ale fon­da­to­ru­lui, per­soana pre­ci­zând că sin­gura care ne poate ajuta este „unul din direc­tori, dna Eca­te­rina”, cu care însă nu am reu­şit să vor­bim, pen­tru că nu se afla în incinta com­pa­niei. Dinari Cojo­caru este medic de pro­fe­sie, ori­gi­nar din ora­șul Călă­rași. Din sep­tem­brie 2015 el este și con­si­lier muni­ci­pal din par­tea PSRM. În actele depuse la CEC, Cojo­caru indica că acti­vează ca medic la Cen­trul Con­sul­ta­tiv Dia­gnos­tic Bota­nica din mun. Chi­și­nău. În cam­pa­nia elec­to­rală din 2014, Cojo­caru a donat nu mai puțin de 400 de mii de lei PSRM-ului.

„Che­mix Grupp” SRL a fost fon­dată în 2008, însă a obţi­nut cer­ti­fi­ca­tul de înre­gis­trare în 2010. De atunci, aceasta s-a impus ca unul din lide­rii pieţei de dez­in­fec­tanţi de la noi. Pe site-ul com­pa­niei se menţio­nează că este „uni­cul pro­du­că­tor de dez­in­fec­tanţi pro­fe­sio­nali pe piaţa R. Mol­dova şi unul din­tre puţi­nii pro­du­că­tori de deter­genţi lichizi pro­fe­sio­nali, atât pen­tru dome­niul indus­triei ali­men­tare şi pre­lu­cră­toare, cât şi pen­tru cel far­ma­ce­u­tic şi medi­cal. În lista cli­enţi­lor noş­tri se numără în jur de 100 insti­tu­ţii medi­cale şi far­ma­ce­u­tice, case de copii, gră­di­niţe şi cen­tre de rea­bi­li­tare, din care nu lip­sesc, de ase­me­nea, uni­tă­ţile din indus­tria ali­men­tară, pre­lu­crare a căr­nii, lap­te­lui, peş­te­lui, pre­cum şi uni­tă­ţile zoo­teh­nice şi vete­ri­nare”, se pre­ci­zează în des­cri­e­rea com­pa­niei.

În ulti­mii ani, doar con­form bazei de date online a Agenţiei Achi­zi­ţii Publice, com­pa­nia admi­nis­trată de cum­nata lui Igor Dodon a obţi­nut nu mai puţin de 50 de con­tracte cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui (în spe­cial spi­tale, dar prin­tre cli­enţi a fost şi Banca Naţio­nală a Mol­do­vei). În 2012, SRL-ul a rapor­tat veni­turi din vân­zări în valoare de 2,28 mili­oane de lei.

Cumnatul lui Dodon, la SRL-ul care a arendat 168 ha de pădure

În decem­brie 2014, ZdG scria că Ghen­a­die Meri­neanu, fra­tele Gali­nei Dodon, res­pec­tiv, cum­na­tul can­di­da­tu­lui la fun­cţia de preşe­dinte, a fost, în 2011, admi­nis­tra­to­rul fir­mei „Hun­ter Elit Club”. SRL-ul a reu­şit să aren­deze, în iunie 2008, pe când Igor Dodon, un cunos­cut pasio­nat de vână­toare, era minis­tru al Eco­no­miei, şi la doar trei luni de la fon­dare, 168,7 ha de pădure în Călă­raşi, Oco­lul Sil­vic Bra­vi­cea, cu doar 315 lei anual pen­tru un hec­tar. Regu­la­men­tul pri­vind arenda fon­du­lui fores­tier a fost pre­gă­tit şi apro­bat de Vasile Tar­lev, pe atunci pre­mier, şi Igor Dodon, minis­tru al Eco­no­miei, în febru­a­rie 2008, cu doar o lună îna­inte ca „Hun­ter Elit Club” să fie înre­gis­trată. În actele de la Mol­d­silva, pe atunci repre­zen­tant şi admi­nis­tra­tor al „Hun­ter Elit Club” era Oleg Tete­rea. Astăzi, Tete­rea este preşe­dinte al orga­ni­za­ţiei teri­to­ri­ale de par­tid a PSRM în Cimi­ş­lia, acolo unde locu­ieşte, tot el fiind admi­nis­tra­to­rul Fabri­cii de Păsări „Avi­cola Gal­li­nula” din Gura Gal­be­nei, Cimi­ş­lia, des­pre care s-a spus că ar avea legă­turi şi cu Igor Dodon. În 2013, CSJ a dis­pus, defi­ni­tiv, rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de arendă din­tre Mol­d­silva şi SRL „Hun­ter Elit Club”. În cadrul pro­ce­su­lui, acest SRL a fost repre­zen­tat, în 2011 — 2012, şi de Ghen­a­die Meri­neanu, cum­na­tul lui Igor Dodon.

Astăzi, admi­nis­tra­tor al fir­mei este Vea­ce­slav Anghel, un alt per­so­naj care are rela­ţii apro­pi­ate cu PSRM şi cu Igor Dodon. Anghel, mem­bru al PSRM şi con­să­tea­nul lui Igor Dodon, a fost can­di­da­tul nr. 46 în lista soci­a­li­ş­ti­lor la ale­ge­rile din 30 noiem­brie 2014 şi unul din­tre finanţa­to­rii PSRM în cam­pa­nia elec­to­rală, donând 77 mii de lei. Tot atunci, Anghel a apă­rut şi într-un fil­mu­leţ video, în care se pre­zenta ca fiind între­prin­ză­tor şi invita oame­nii să-şi dea votul pen­tru PSRM. Tot Anghel a fost ante­rior admi­nis­tra­tor şi fon­da­tor la firma  „Exclu­siv Media” care deţine zia­rul de limbă rusă „Argu­mentî i Faktî”, dar şi pos­tul de tele­vi­ziune „NTV Mol­dova”, ambele cu afi­li­ere pro-PSRM. La finele anu­lui tre­cut, rolu­rile sale au fost pre­lu­ate de Petru Bur­duja şi Cor­ne­liu Fur­culiţă. De fapt, „Hun­ter Elit Club” are adresa juri­dică într-un apar­ta­ment de pe str. Asa­chi, al soţi­lor Cor­ne­liu şi Lud­mila Fur­culiţă, cei care au cum­pă­rat apar­ta­men­tul de pe str. Calea Orhe­iu­lui de la fami­lia Dodon cu 45 mii de euro. Cor­ne­liu este depu­tat, iar soţia sa, Lud­mila, anga­jată la „Exclu­siv Media”, colegă cu Galina Dodon, soţia lide­ru­lui PSRM.
afaceri, dodon
Legăturile apropiaţilor cu Fabrica de Conserve şi cea de vin din Călăraşi

Firma „Hun­ter Elit Club”, admi­nis­trată de apro­pi­a­ţii lui Igor Dodon, deţine 5,7% din acţiu­nile Fabri­cii de Con­serve din Călă­raşi, altă enti­tate atri­bu­ită can­di­da­tu­lui la Preşe­dinţie. ZdG a scris ante­rior că,pe lângă cele 5,7% ale „Hun­ter Elit Club”, alte 32% din acţiu­nile fabri­cii Igor Dodon le-ar deţine prin inter­me­diul Ali­nei Boţoc. Astăzi, Boţoc este şefa dire­cţiei pri­va­ti­zare din cadrul Agenţiei Pro­pri­e­tă­ţii Publice din cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­miei. Ea a fost anga­jată în această fun­cţie la 3 decem­brie 2007, când minis­tru al Eco­no­miei era nimeni altul decât actu­a­lul preşe­dinte al PSRM, Igor Dodon. Legă­tu­rile din­tre Alina Boţoc, care, deşi deţine acţiuni de mili­oane la Fabrica de Con­serve din Călă­raşi, locu­ieşte împre­ună cu soţul într-un apar­ta­ment de 75 m.p., şi fami­lia Dodon sunt mai mult decât evi­dente. Tatăl Ali­nei a fost ante­rior obser­va­tor în ale­geri din par­tea PSRM. Soţul Ali­nei Boţoc – Ale­xan­dru Tighi­neanu, este şef al Dire­cţiei Stra­te­gie şi Mar­ke­ting la Vic­to­ri­a­bank, insti­tu­ţie de la care, întâm­plă­tor sau nu, Igor Dodon a soli­ci­tat cre­di­tul. Tatăl lui Ale­xan­dru Tighi­neanu, res­pec­tiv, socrul Ali­nei Boţoc – Con­stan­tin Tighi­neanu, la ale­ge­rile din 30 noiem­brie 2014, a can­di­dat la fun­cţia de depu­tat pe lista soci­a­li­ş­ti­lor.

În 2014, şi Igor Dodon, şi Alina Boţoc, în dis­cu­ţii cu ZdG, au admis că se cunosc, însă au negat că acea cotă a acţiu­ni­lor deţi­nute de fun­cţio­nară i-ar apa­rţine, de fapt, can­di­da­tu­lui la şefia sta­tu­lui. Între timp, mai multe surse din cadrul între­prin­de­rii ne-au con­fir­mat legă­tura. Alina Boţoc deţine şi 18% la „Pro­ura Vin”, care deţine o fabrică de vin la Oni­ş­cani, Călă­raşi, care, la fel, ar apa­rţine lui Igor Dodon. Ambele com­pa­nii au fost admi­nis­trate de Mihail Vlă­di­cescu, cu care Dodon e cumă­tru. Acesta deţine 40% din acţiu­nile Fabri­cii de Con­serve, însă a refu­zat în repe­tate rân­duri să dis­cute cu ZdG la subiec­tul impli­că­rii lui Igor Dodon în această afa­cere.

„Da, o cunosc pe Alina Boţoc, îl cunosc şi pe Mihai Vlă­di­cescu, care mi-i cumă­tru. Dar, cate­goric, nu am vreo legă­tură cu această fabrică. Cate­goric. Îi cunosc, îmi sunt per­soane apro­pi­ate, dar în oraş am mulţi cunos­cuţi. Noi cu Vlă­di­cescu sun­tem cumă­tri. Eu sunt din Călă­raşi, el tot e din Călă­raşi. Alte legă­turi cu fabrica nu am”, ne-a zis Dodon. „Dar cu firma Hun­ter Elit Club?”, l-am între­bat. „Nu. Nu am nimic. Evi­dent, cunosc aşa per­soane (Meri­neanu, Anghel, n.r.). Dar nu am timp să văd cu ce se ocupă fie­care mem­bru de par­tid. Dacă găsiţi vreo pro­pri­e­tate că este a mea şi nu este decla­rată în decla­ra­ţia pe venit, v-o cado­nez la ZdG. Să scri­eţi chiar aşa. Dacă găsiţi ceva, eu v-o cado­nez”, pre­ciza soci­a­lis­tul. „Înscrise pe numele d-stră evi­dent că nu vom găsi”, i-am repli­cat. „Dacă demon­straţi, atunci tot v-o cado­nez”, ne zicea Dodon în 2014.

„Vă rog să nu mă mai deran­jaţi. Am avut o inter­venţie şi mi-i greu să vor­besc. Vă rog să mă lăsaţi în pace”, ne-a zis Alina Boţoc, după ce am contactat-o repe­tat pen­tru a dis­cuta des­pre acţiu­nile pe care le deţine la Fabrica de Con­serve şi la cea de vin din Călă­raşi.

Consilierul şi membrul CEC Lebedinschi, avocatul firmei şi avocatul lui Dodon

Fabrica de vinuri din Oni­ş­cani este în insol­venţă de mai mulţi ani. Recent, în insol­venţă a intrat şi Fabrica de Con­serve din Călă­raşi, care, în ulti­mii ani a fost ţinta mai mul­tor pro­cese de jude­cată. În unul din aceste pro­cese, fabrica se judecă cu firma „Hun­ter Elit Club”, admi­nis­trată de apro­pi­a­ţii lui Igor Dodon. În pro­ces, acest SRL a fost repre­zen­tat de Maxim Lebe­din­schi, con­si­lier muni­ci­pal PSRM, mem­bru al CEC din par­tea par­ti­du­lui şi fra­tele lui Adrian Lebe­din­schi, depu­tat soci­a­list şi unul din dona­to­rii for­ma­ţiu­nii în această cam­pa­nie elec­to­rală. Maxim Lebe­din­schi a fost şi avo­ca­tul lui Igor Dodon, tot în 2013, în pro­ce­sul pe care lide­rul soci­a­li­ş­ti­lor l-a avut cu Valen­tin Krî­lov, fos­tul şef al PSRM, dar şi juris­tul par­ti­du­lui în mai multe pro­cese. Maxim Lebe­din­schi a refu­zat să dis­cute des­pre rela­ţi­ile pe care le-a avut cu „Hun­ter Elit Club”. „Nu vă pot da infor­ma­ţii des­pre rela­ţi­ile con­trac­tu­ale cu cli­enţii mei, fie că sunt foşti sau actu­ali”, ne-a zis Lebe­din­schi.

„Hun­ter Elit Club” a soli­ci­tat în instanţă pune­rea sub seches­tru a bunu­ri­lor şi con­tu­ri­lor Fabri­cii de Con­serve din Călă­raşi, soli­ci­tând înca­sa­rea unei dato­rii de 7 mili­oane de lei, plus alte 4 mili­oane – pena­li­tăţi. Pro­ce­sul nu are încă o fina­li­tate, deşi prima instanţă a dat, parţial, drep­tate fir­mei apro­pi­a­ţi­lor lui Dodon, apli­când seches­tru pe bunu­rile fabri­cii. Aceasta s-a jude­cat şi cu Vic­to­ri­a­bank, care i-a acor­dat un cre­dit de 10 mili­oane de lei. În 2016, Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie a dat drep­tate insti­tu­ţiei finan­ci­are, fiind, le fel, apli­cat seches­tru pe clă­di­rile şi bunu­rile între­prin­de­rii, eva­lu­ate la câteva zeci de mili­oane de lei. Fabrica de Con­serve deţine zeci de hec­tare de tere­nuri și clă­diri la Ungheni şi Călă­raşi.

zdg.md

3