1091

Reacția enigmatică a Maiei Sandu după propunerea lui Andrei Năstase

maia sandu, reactie
„Trăim momente deci­sive pen­tru țara noas­tră. Iată de ce este impor­tant să păs­trăm cal­mul și împre­ună să luăm deci­zii rațio­nale”, a scris pe o rețea de soci­a­li­zare Maia Sandu, lidera Par­ti­du­lui Acțiune și Soli­da­ri­tate, la scurt timp după pro­pu­ne­rea pri­mită de la Andrei Năs­tase, lide­rul Par­ti­du­lui Plat­forma Dem­ni­tate și Ade­văr, evi­tând prac­tic să ofere un răs­puns.

 Marți seara, într-o decla­ra­ție de presă, Biroul Poli­tic al Par­ti­du­lui „Plat­forma Dem­ni­tate și Ade­văr” a venit cu o pro­pu­nere ce pre­su­pune desem­na­rea lui Andrei Năs­tase în cali­tate de can­di­dat unic pen­tru scru­ti­nul din 30 octom­brie 2016. În con­se­cință, potri­vit decla­ra­ției, Par­ti­du­lui „Acțiune și Soli­da­ri­tate” revenindu-i drep­tul de a îna­inta can­di­da­tul la func­ția de prim-ministru. „Dat fiind fap­tul că am tre­cut peste toate limi­tele de timp, aștep­tăm reac­ția par­te­ne­ri­lor noș­tri până la 13 octom­brie, orele 14.00. În situ­a­ția în care par­te­ne­rul de dia­log nu con­simte asu­pra aces­tei for­mule, în inte­re­sul țării și al cetă­țe­ni­lor Repu­bli­cii Mol­dova, în vede­rea nead­mi­te­rii acce­de­rii în turul doi a can­di­da­tu­lui pute­rii oli­gar­hice, Par­ti­dul „Plat­forma Dem­ni­tate și Ade­văr” va par­ti­cipa la scru­ti­nul pre­zi­den­țial din 30 octom­brie 2016 prin spri­ji­ni­rea în cam­pa­nia elec­to­rală a can­di­da­tu­lui desem­nat de PAS”, se spune în fina­lul decla­ra­ției.

zdg.md

0