1053

Al 6-a candidat la șefia statului înregistrat de CEC

sefia statului, candidat
Cu 1736 de sem­nă­turi decla­rate nule, Dumi­tru Ciu­ba­șenco, a fost înre­gis­trat de Comi­sia Elec­to­rală Cen­trală (CEC) drept can­di­dat la preşe­dinţie din par­tea Par­ti­du­lui Nos­tru, al pri­ma­ru­lui de Bălţi, Renato Usa­tîi. 

Gru­pul de ini­ția­tivă a pre­zen­tat la CEC 890 de liste de sub­scrip­ție cu 24.876 de sem­nă­turi din 32 de uni­tăți administrativ-teritoriale de nive­lul al doi­lea. Deși 1736 de sem­nă­turi au fost sta­bi­lite drept nule, alte 23.237 se con­si­deră vala­bile și întru­nesc cerin­țele legale.

Mai mult, gru­pul de ini­ția­tivă nu a res­ti­tuit CEC-ului 12 liste de sub­scrip­ție, argu­men­tând prin fap­tul că aces­tea au fost pier­dute la înce­pu­tul pro­ce­su­lui de colec­tare a sem­nă­tu­ri­lor.

Dumi­tru Ciu­ba­şenco are 53 de ani. În ulti­mul dece­niu, Ciu­ba­şenco, de pro­fe­sie jur­na­list, a coche­tat cu mai multe for­ma­ţiuni poli­tice. În cadrul ale­ge­ri­lor par­la­men­tare anti­ci­pate din 29 iulie 2009, fiind redactor-şef la „Mol­da­vs­chie Vedo­mosti”, el a fost al 25-lea în lista elec­to­rală a PLDM, con­dus de Vla­d Filat. La scurt timp, Ciu­ba­şenco a pri­mit „Ordi­nul Repu­bli­cii” din par­tea preşe­din­te­lui inte­ri­mar Mihai Ghimpu şi s-a dis­tanţat de PLDM. În elec­to­rala din 2010, Ciu­ba­şenco a repre­zen­tat Par­ti­dul Uma­nist, con­dus de ex-directorul SIS, Vale­riu Pasat, însă, la fel ca în 2009, nu a acces în Par­la­ment. Îna­in­tea scru­ti­nu­lui, Ciu­ba­şenco a renu­nţat la „Ordi­nul Repu­bli­cii”, în semn de pro­test faţă de deco­ra­rea lui Mihail Saa­ka­ş­vili cu ace­eaşi dis­tin­cţie, pe motiv că fos­tul preşe­dinte geor­gian ar fi pro­mo­vat o poli­tică anti-rusă.

zdg.md

0