6467

Cine este noul administrator al firmei lui Plahotniuc, Finpar Invest SRL

administrator, plahotniuc
Fin­par Invest SRL, cea mai veche şi una din­tre cele mai influ­ente com­pa­nii ale oli­gar­hu­lui şi prim-vicepreşedintelui PDM, Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, cu un capi­tal social de circa jumă­tate de mili­ard de lei, are un nou admi­nis­tra­tor, informeazăZiarul de Gardă.

Este vorba des­pre Mihail Poc­nea, fos­tul direc­tor al Agen­ţiei pen­tru Pro­tec­ţia Con­su­ma­to­ri­lor (APC). Acesta a deve­nit repre­zen­tan­tul fir­mei lui Pla­ho­t­niuc în mar­tie 2016, după ce a fost înlo­cuit la şefia APC de actu­a­lul direc­tor, Iurie Ere­mia.

Ante­rior, potri­vit anticorupţie.md, Poc­nea a acti­vat în dome­niul asi­gu­ră­ri­lor,  la S.A. Mol­da­sig, unde încasa lunar un sala­riu de 27.500 de lei şi la SAR Dona­ris Group S.A., unde lunar era remu­ne­rat cu 10.000 de lei. În decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate pen­tru 2014, Mihail Poc­nea a indi­cat două tere­nuri extra­vi­lane achi­zi­ţio­nate cu 289 de mii de lei, în 2006 şi 2013. În ace­eaşi docu­ment, Mihail Poc­nea a mai decla­rat o vilă de 171 de metri pătraţi, pe care o deţine din 2006, un auto­mo­bil de model Lexus, dar şi o firmă fon­dată în 2014, SRL Stop Fraud.

Rise Mol­dova a pre­zen­tat ante­rior mai multe docu­mente care dez­vă­luie legă­tu­rile lui Pla­ho­t­niuc cu Fin­par Invest SRL. Aceasta i-a avut în tre­cut, prin­tre fon­da­tori şi repre­zen­tanţi pe Oxana Chil­descu (soţia), Vera Moro­zan (sora) şi Andrian Candu (finul) – pre­şe­din­tele Par­la­men­tu­lui sau Ghen­a­die Sajin, actu­a­lul şef al Inspec­ţiei de Stat în Con­struc­ţii.Poc­nea  a pre­luat con­du­ce­rea com­pa­niei de la  Valen­tin Zubic, ex-viceministrul de Interne care a fost urmă­rit penal în „Dosa­rul 7 apri­lie 2009”.

După mai multe modi­fi­cări în struc­tura acţio­na­ri­a­tu­lui, din august 2014, acţio­na­rul unic la Fin­par este Asi­ra­pal Enter­pri­ses Ltd. (Cipru), fon­dată de alte două com­pa­nii offshore, iar numele fir­mei a fost impli­cat în mai multe scan­da­luri.

Pe bd. Şte­fan cel Mare nr. 132, acolo unde este înre­gis­trată com­pa­nia cu capi­tal străin, îşi are adresa juri­dică şi Între­prin­de­rea cu Capi­tal Străin (ÎCS) “NOBIL-CLUB” SRL, care deţine hote­lul Nobil, des­pre care Pla­ho­t­niuc spu­nea încă în 2010 că „este una din­tre inves­ti­ţi­ile cu care mă mân­dresc”. Con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, tere­nul de pe str. Emi­ne­scu 49/1, pe care este con­struit hote­lul, apa­rţine ÎCS Fin­par Invest SRL. Acesta a intrat ofi­cial în pose­sia SRL-ului pe 24 iunie 2009 în teme­iul unui con­tract de vânzare-cumpărare. Firma Fin­par Invest a fost şi cea care a obţi­nut, de la Pri­mă­rie, toate auto­ri­za­ţi­ile pen­tru con­stru­cţia hote­lu­lui, la înce­pu­tul ani­lor 2000. SRL-ul este şi pro­pri­e­ta­rul  a trei apar­ta­mente din blo­cul din cen­trul Capi­ta­lei în care locu­ieşte fami­lia Pla­ho­t­niuc.

Din 2009, în urma unei tranzac­ţii dubi­oase, Fin­par Invest a deve­nit pro­pri­e­tara cafe­ne­lei „Guguţă”. La 30 decem­brie 2015, magis­tra­ţii Jude­că­to­riei sec­to­ru­lui Cen­tru au emis o hotă­râre prin care firma putea ridica un hotel cu 15 etaje în Par­cul „Şte­fan cel Mare”, dar inter­zi­ceau pri­va­ti­za­rea tere­nu­lui pe care este ampla­sată cafe­neaua. După ce mai mulţi acti­vişti au pro­tes­tat împo­triva deci­ziei, la 13 apri­lie curent, Cur­tea de Apel Chi­şi­nău a anulat-o.

Prin­tre alte imo­bile deţi­nute de Fin­par Invest, potri­vit rise.md,  se numără: sediul trus­tu­lui „Gene­ral Media Group” care deţine Publika TV, Prime TV, Canal 2 şi Canal 3, pe str. Ghi­o­ce­i­lor 1, Glo­bal Busi­ness Cen­ter, fos­tul res­ta­u­rant „Ghi­o­cel Dalb” pe str. Ghi­di­ghici 1, sediul com­pa­niei de pază par­ti­cu­lară „Argus -S” SRL, con­stru­cţie de cul­tură şi agre­ment (Par­cul Valea Tran­da­fi­ri­lor).

jurnal.md

0